Sökning: "Maria Melin Rydfalk"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Melin Rydfalk.

  1. 1. En jämförande studie av olika presentationsmodeller inomämnet fjädrande konstruktionselement

    Master-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

    Författare :Maria Melin Rydfalk; [2011]
    Nyckelord :Adult education; mechanics for resilient construction element; PBL; the case method; communicative approach; mechanics didactics; Vuxenutbildning; mekanik för fjädrande konstruktionselement FKE ; PBL; casemetodik; kommunikativa presentationsmodeller KPM ; mekanikdidaktik.;

    Sammanfattning : Denna rapport redovisar ett examensarbete på Civilingenjör och Lärarprogrammet på KTH och SU.Examensarbetets syfte är att öka förståelsen för och kartlägga hur olika presentationsmodelleruppfattas påverka intresset och möjligheten att ta till sig kunskapen om mekaniken i fjädrandekonstruktionselement (FKE). LÄS MER