Sökning: "Maria Mia Olsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Mia Olsson.

  1. 1. Förändring i organisationer med starka professioner - ny ersättningsmodell i Landstinget Halland

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Mia Samskog; Maria Olsson; [2006]
    Nyckelord :Förändring; professioner; kunskapsorganisationer; kommunikation; ledarskap; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Att utveckla en referensram med centrala faktorer för hur förändring framgångsrikt ska genomföras i en organisation med starka professioner. – Att tänka på för Landstinget Halland inför kommande förändring. Metod: Explorativ utgångspunkt med mål att finna antydningar om samband. LÄS MER