Sökning: "Maria Modéer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Modéer.

  1. 1. Hisingens trädgård blommar igen - om hur Selma Lagerlöfs Torg utifrån Gehls teorier kan stärkas som mötesplats

    Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

    Författare :Maria Modéer; [2010]
    Nyckelord :Jan Gehl; stadsplanering; torg; miljonprogram; stadsstruktur; översiktsplan; mötesplats; rörelsemönster; barriär; vistelse; möten; människor; interation; kollektivtrafik; förtätning; social hållbarhet; Arts and Architecture;

    Sammanfattning : Göteborg har i år antagit en ny översiktsplan, vars övergripande mål är att skapa en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar stad. Detta vill man uppnå genom att satsa på förtätning längs kollektivtrafikstråk och kring lokala knutpunkter. LÄS MER