Sökning: "Maria Morian"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Morian.

  1. 1. Arbetsmiljö- och hälsoarbete i små svenska Norrlandsföretag : En komparativ intervjustudie

    Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

    Författare :Maria Morian; [2014]
    Nyckelord :Arbetshälsa; arbetsmiljö; små företag; säkerhet; ledarskap;

    Sammanfattning : Den svenska regeringens intentioner är att arbetsmiljön skall vara utvecklande och bidra till god hälsa. Arbetsmiljön som framgångsfaktor och konkurrensmedel skall lyftas fram. LÄS MER