Sökning: "Maria Nelderup"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Nelderup.

  1. 1. Intensivvårdspatienters upplevelser av återhämtning efter utskrivning från sjukhuset

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Angelica Simonsson; Maria Nelderup; [2016]
    Nyckelord :Intensivvård; omvårdnad; återhämtning; patientupplevelser; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Att drabbas av en kritisk sjukdom och vårdas på intensivvårdsavdelning är en traumatisk upplevelse som både patient och anhöriga bär med sig under lång tid. Denna studie utgår från ett patientperspektiv där individens subjektiva upplevelse studeras. LÄS MER