Sökning: "Maria Nielt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Nielt.

  1. 1. Vuxnas syn på pornografi : - En jämförande studie mellan kvinnors och mäns föreställningar av pornografi

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Camilla Jansson; Maria Nielt; [2010]
    Nyckelord :Pornografi; Vuxna; Sexualitet; Könsskillnader; Genus; Internet;

    Sammanfattning : Den radikala utveckling som skett inom teknologin har medfört att pornografiskt material har fått en spridning i samhället, vilket inneburit att synen på pornografi har förändrats. Syftet med denna studie är att undersöka vuxnas föreställningar av pornografi. LÄS MER