Sökning: "Maria Nordström"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Maria Nordström.

 1. 1. Hållbart medarbetarskap Bara ett jobb eller brinnande engagemang? : En fallstudie med fokus på medarbetarskapet i verksamheter med högt hållbart medarbetarengagemang (HME)

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Maria Nordström; Helena Pettersson; [2021]
  Nyckelord :Quality Management; Employeeship; Motivation; Engagement; Employee engagement.; Kvalitetsutveckling; Medarbetarskap; Motivation och Medarbetarengagemang;

  Sammanfattning : Enligt en studie som Gallup (2017) genomfört är det endast 14 % av alla medarbetare i Sverige som upplever aktivt engagemang i förhållande till sitt arbete. Detta skapar en negativ påverkan ur en ekonomisk aspekt men även för arbetsmiljön. LÄS MER

 2. 2. Arbetsterapeuters erfarenheter av arbetssituationen inom den kommunala hälso- och sjukvården.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Cecilia Westberg; Maria Falck Nordström; [2021]
  Nyckelord :Occupational therapy; municipal health care; time; leadership; administration; evidence-based practice; collaboration; digitalization; elderly;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att undersöka arbetsterapeuters erfarenheter av arbetssituationen inom äldreomsorgen i den kommunala hälso- och sjukvården. Metod: För att besvara studiens syfte genomfördes nio semistrukturerade kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma arbetsterapeuter från tre olika kommuner i Norrbotten. LÄS MER

 3. 3. Vad är en bra teater audition?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Katerina Pavlou; [2020-06-18]
  Nyckelord :teater; audition; rollsättare; scenskolan; Cia Eriksson; Isak Nordström; Vilgot Paulsen; Benoit Malmberg; Patrik Franke; Maria Weisby;

  Sammanfattning : Jag valde att undersöka vad som leder till jobb för skådespelare vid en teater audition. Teater audition, är rätt ovanliga i Sverige, men dem har uppstått och vad kan vi lära oss från dessa? Jag har valt att utgå från en showcase som ägde rum i Stockholm under september månad 2019. LÄS MER

 4. 4. Att bygga broar mellan skolans professioner : En studie om ett förändringsarbete med fokus på elevers förmågor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Marie Nordström; Maria Magnusson; [2020]
  Nyckelord :CAS2; PASS-modellen; specialpedagogik; skolutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka ett förändringsarbete med specialpedagogisk karaktär. I studien har psykolog, specialpedagog, speciallärare, lärare och rektor inom olika skolverksamheter deltagit. För att svara upp mot det ställda syftet formulerades fyra frågeställningar där fyra teman lyftes fram. LÄS MER

 5. 5. ”Beroende på vad man läser för barnen så får de omedvetet in de här könsrollerna” : En undersökning om hur verksamma pedagoger i förskolan ser på att använda barnböcker för att motverka traditionella könsroller

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Frida Nordström; Maria Sandén; [2020]
  Nyckelord :Childrens books; preschool; gender; equality; conception of gender; gender patterns; norms; norm-breaking; Barnböcker; förskolan; genus; jämställdhet; könsföreställningar; könsmönster; normer; normbrytande;

  Sammanfattning : Förskolan har i uppdrag att aktivt arbeta för en jämställd verksamhet där alla barn får möjligheter att utveckla sin egen individ oberoende av könsuppfattningar. I läroplanen för förskolan skrivs också att barn ska få chans att ta till sig barnböcker och dess innehåll, uttrycka sig och utmana sitt tänkande (Skolverket, 2018). LÄS MER