Sökning: "Maria Norlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Norlund.

  1. 1. Hanteringen när medarbetares privata problem inverkar negativt på arbetsplatsen : En studie ur ett ledarskapsperspektiv

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

    Författare :Maria Eriksson; Erika Larsson Norlund; [2015]
    Nyckelord :Private life; work; leadership; employees; relationships and communication.; Privatliv; arbetsliv; ledarskap; medarbetare; relationer och kommunikation.;

    Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att undersöka hur ledare hanterar situationer där medarbetares privata problem inverkar negativt på arbetet för både arbetsgivare och övriga medarbetare. För att få svar på det har vi inspirerats av vinjettstudie som utgår från diskussioner av fiktiva fall. LÄS MER