Sökning: "Maria Nykvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Nykvist.

  1. 1. Förmaksflimmer är alltid närvarande. En litteraturstudie om patienters upplevelser av att leva med förmaksflimmer.

    Magister-uppsats,

    Författare :Anna Dahlén; Maria Nykvist; [2021-04-23]
    Nyckelord :Förmaksflimmer; patienters upplevelser; påverkan på dagligt liv; stöd; delaktighet; utbildningsbehov;

    Sammanfattning : Background: Worldwide atrial fibrillation is the most common arrhytmia in adults, the prevalence increases with increasing age. Atrial fibrillation can cause a wide range of symptoms, experienced as anything from mild to severe. Atrial fibrillation is a chronic disease which is non-fatal, but causes a significant burden for some patients. LÄS MER