Sökning: "Maria Oscarsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Maria Oscarsson.

 1. 1. Nyblivna föräldrars erfarenhet av att delta i studentledd föräldragrupp under graviditet : en utvärdering

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maria Oscarsson; Karin Malmström; [2017]
  Nyckelord :parenthood education class; support in parenthood; midwifery-student; empowerment; föräldragrupp; stöd i föräldraskapet; barnmorskestudent; empowerment;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Att bli förälder är en omvälvande händelse. Stöd i föräldraskapet såväl individuellt som i grupp ska erbjudas till alla blivande föräldrar. LÄS MER

 2. 2. Utfodringsalternativ till vitryggig hackspett (Dendrocopos leucotos) på djurpark

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Maria Hiertonn Oscarsson; [2016]
  Nyckelord :vitryggig hackspett; utfodringsalternativ; berikning; djurparksdjur;

  Sammanfattning : In the last decades, the Swedish forests has changed drastically in a relatively short time. One of the species most affected by the change is the white-backed woodpecker (Dendrocopos leucotos) and is therefore endangered in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Överlämning som förberedelse av specialpedagogiska insatser i matematik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Maria Jörgensen; [2015-11-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att ta reda på hur överlämnanderutiner kring matematikutveckl-ingen hos förskoleklassen används som ett redskap för att förbereda specialpedagogiska insat-ser i årskurs ett.Teorianknytning: Studien utgår från organisationsteorin och den nyinstitutionella teorin där enligt Kärreman & Rehn (2007) dagens organisationer är mycket förändringsbenägna. LÄS MER

 4. 4. Att ha ett problem eller att vara ett! : – specialpedagogiska metoder vid avvikande beteenden hos elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Maria Oscarsson; [2011]
  Nyckelord :avvikelse; normalitet; specialpedagog;

  Sammanfattning : Studiens syfte och innehåll handlar om vilka elever som pedagoger i skolan definierar som avvikande elever och vilka metoder som specialpedagogen använder för att utreda elevens behov samt hur dessa val av metoder påverkar eleven. Intervjupersonerna var specialpedagoger   I de specialpedagogiska svaren kan man klart se att pedagogernas uppfattning av begreppet avvikande grundade sig på pedagogernas egen tolkning av normalitet. LÄS MER

 5. 5. Livsstilsförändringar efter hjärtinfarkt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Anna Manneklint; Maria Oscarsson; [2010]
  Nyckelord :Hjärtinfarkt; livsstilsförändring; motivation; socialt; stöd; vårdgivande;

  Sammanfattning : Hjärt- och kärlsjukdomar är den främst förekommande dödsorsaken i Sverige och hjärtinfarkt är en av de vanligaste bakomliggande orsakerna. De senaste två decennierna har risken att dö i en hjärtinfarkt nära halverats, men insjuknandet i hjärtinfarkt har inte minskat i samma takt. LÄS MER