Sökning: "Maria Oscarsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Maria Oscarsson.

 1. 1. Långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Oscarsson; Sofia Bontin; Sarah Jängnemyr; [2018]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Långsiktiga Aktierelaterade Incitamentsprogram Seminariedatum: 31/5-2018 Ämne/kurs: FEKH89, Examensarbete kandidatnivå i Finansiering, 15 högskolepoäng Författare: Sofia Bontin, Sarah Jängnemyr & Sara Oscarsson Handledare: Maria Gårdängen Nyckelord: Långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram, totalavkastning, sektortillhörighet, principal-agent teorin och NASDAQ Stockholm OMX Syfte: Studien syftar till att undersöka hur utövandet av långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram, (LTIP), påverkar totalavkastning för bolag noterade på NASDAQ Stockholm OMX Large-, Mid-, och Small Cap. Vidare syftar studien till att se vilken betydelse sektortillhörighet har på totalavkastning, och undersöka om det beror på användning av LTIP. LÄS MER

 2. 2. Nyblivna föräldrars erfarenhet av att delta i studentledd föräldragrupp under graviditet : en utvärdering

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maria Oscarsson; Karin Malmström; [2017]
  Nyckelord :parenthood education class; support in parenthood; midwifery-student; empowerment; föräldragrupp; stöd i föräldraskapet; barnmorskestudent; empowerment;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Att bli förälder är en omvälvande händelse. Stöd i föräldraskapet såväl individuellt som i grupp ska erbjudas till alla blivande föräldrar. LÄS MER

 3. 3. Utfodringsalternativ till vitryggig hackspett (Dendrocopos leucotos) på djurpark

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Maria Hiertonn Oscarsson; [2016]
  Nyckelord :vitryggig hackspett; utfodringsalternativ; berikning; djurparksdjur;

  Sammanfattning : In the last decades, the Swedish forests has changed drastically in a relatively short time. One of the species most affected by the change is the white-backed woodpecker (Dendrocopos leucotos) and is therefore endangered in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Överlämning som förberedelse av specialpedagogiska insatser i matematik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Maria Jörgensen; [2015-11-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att ta reda på hur överlämnanderutiner kring matematikutveckl-ingen hos förskoleklassen används som ett redskap för att förbereda specialpedagogiska insat-ser i årskurs ett.Teorianknytning: Studien utgår från organisationsteorin och den nyinstitutionella teorin där enligt Kärreman & Rehn (2007) dagens organisationer är mycket förändringsbenägna. LÄS MER

 5. 5. Att ha ett problem eller att vara ett! : – specialpedagogiska metoder vid avvikande beteenden hos elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Maria Oscarsson; [2011]
  Nyckelord :avvikelse; normalitet; specialpedagog;

  Sammanfattning : Studiens syfte och innehåll handlar om vilka elever som pedagoger i skolan definierar som avvikande elever och vilka metoder som specialpedagogen använder för att utreda elevens behov samt hur dessa val av metoder påverkar eleven. Intervjupersonerna var specialpedagoger   I de specialpedagogiska svaren kan man klart se att pedagogernas uppfattning av begreppet avvikande grundade sig på pedagogernas egen tolkning av normalitet. LÄS MER