Sökning: "Maria Petersson"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden Maria Petersson.

 1. 1. Syntetisk och analytisk läsinlärningsmetod för elever med lässvårigheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Maria Petersson; Marie Österberg; [2019]
  Nyckelord :Läsinlärnings- och läsutvecklingstraditioner; Syntetisk metod; Analytisk metod; Läsinlärning; Läsutveckling; Lässvårigheter; Undervisningsmaterial; Kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att mot bakgrund av forskning om läsinlärnings- och läsutvecklingsmetoder belysa vilka olika val av läsundervisningsmetoder ett urval pedagoger gör med hänsyn till elever med läsinlärnings- och läsutvecklingssvårigheter. I studien fokuseras läsinlärnings- och läsutvecklingstraditionerna syntetisk och analytisk metod. LÄS MER

 2. 2. Tydliggörande pedagogik och individuella anpassningar för elever med ASD - en fallstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Petersson; [2019]
  Nyckelord :Autism; Individuella anpassningar; Lågaffektivt bemötande; Tydliggörande pedagogik; Visuellt Stöd;

  Sammanfattning : Petersson, Maria (2019). Tydliggörande pedagogik och individuella anpassningar- en fallstudie. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Does Generation Y exist?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maria Nystén; Alexandra Volkova; Ida Söderling Petersson; [2018]
  Nyckelord :Generation Y; Work Motivation; Millennials; Situational Leadership; Leadership; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Finns Generation Y ? - En studie om chefers upplevelser av Generation Y i bankbranschen Seminariedatum: 31 maj 2018 Ämne/kurs: FEKH49, Examensarbete kandidatnivå i organisation & ledarskap, 15 högskolepoäng Författare: Maria Nystén, Ida Söderling Petersson & Alexandra Volkova Handledare: Olof Hallonsten Institution: Företagsekonomiska institutionen, Lunds Universitet Nyckelord: Generation Y, Arbetsmotivation, Millennials, Situationsanpassat ledarskap, Ledarskap Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur chefer inom banksektorn uppfattar sina anställda inom Generation Y. Metod och teoretisk referensram: Studien använder en kvalitativ metod där data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med åtta olika chefer från storbanker med erfarenhet av att leda Generation Y. LÄS MER

 4. 4. Hälsa och lärande - hand i hand. En intervjustudie med elevhälsoaktörer inom tre verksamheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Colak; Kristina Petersson; [2018]
  Nyckelord :Elevhälsoteam; förebyggande arbete; professionsteori; systematiskt kvalitetsarbete; systemteori; åtgärdande arbete;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Colak, Maria och Petersson, Kristina (2018). Hälsa och lärande, hand i hand - En intervjustudie med elevhälsoaktörer inom tre verksamheter. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Comprehensive mutational analysis of the efflux regulator marR

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

  Författare :Anna Karin Maria Petersson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Antimicrobial resistance is an increasing problem worldwide and it is therefore important to monitor resistance trends by surveillance. To collect phenotypic information is the standard method today, although genotypic surveillance has recently received more attention. LÄS MER