Sökning: "Maria Rignér"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Rignér.

  1. 1. Tre relationer, ett mönster: En implementeringsprocess i offentlig sektor ur ett organisationskulturperspektiv

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Maria Rignér; [2019-11-06]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Svensk offentlig sektor står idag inför en rad utmaningar och enligt innovationsrådet finns ett behov av att utveckla strukturer som underlättar spridning av innovationer mellan offentliga verksamheter. Organisationskultur spelar en avgörande roll vid implementering av innovationer. LÄS MER