Sökning: "Maria Söderborg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Söderborg.

  1. 1. APRENDIZAJE COOPERATIVO EN CLASES DE ESPAÑOL - Experiencias de alumnos de educación primaria en Suecia

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

    Författare :Maria Söderborg; [2022-01-27]
    Nyckelord :Spanska; Kooperativt lärande; erfarenheter av lärande; deltagande och gemenskap; moderna språk; grundskola; mixade metoder; kvalitativ analys;

    Sammanfattning : The purpose of this study is to shed light on the experiences that students in the ninth grade of primary school describe having with cooperative learning. The perception of students about learning, participation and inclusion in the given classes has been investigated. LÄS MER