Sökning: "Maria Samuelsson"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Maria Samuelsson.

 1. 1. Vakad över men inte övervakad. Patienters upplevelse av egenmonitorering vid hjärtsvikt.

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Lindqvist; Maria Samuelsson; [2021-08-13]
  Nyckelord :Hjärtsvikt; telemedicin; egenmonitorering; upplevelser; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Background: Patients with heart failure have a chronic disease that worsens over time. Patients consume a lot of medical care, most of which is hospital care. A common cause of deterioration is deficiencies in self-care where, among other things, early signs of deterioration are not noticed. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskors erfarenheter av smärtbehandling vid ben- och fotsår inom hemsjukvården : - En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Fatin Aboud; Maria Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :District nurse; home care service; leg and foot ulcers; pain management; qualitative content analysis; Ben- och fotsår; distriktssköterska; hemsjukvård; kvalitativ innehållsanalys; smärtbehandling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ben- och fotsår förutses öka i världen då människor lever längre. Sårsmärta är vanligt förekommande hos patienter som har svårläkta ben- och fotsår och kan behandlas på olika sätt. Distriktssköterskor inom hemsjukvården har ett komplext ansvar för dessa patienter. LÄS MER

 3. 3. Högläsning i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar kring högläsning i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Maria Samuelsson; Rouba Georgis; [2021]
  Nyckelord :Högläsning; språkutveckling; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka förskollärares uppfattningar kring högläsning i förskolan. Vi utgick från dessa tre frågeställningar för att uppnå syftet med vår studie: Vilka syften har förskollärarna med högläsning i förskolan? Hur använder sig förskollärare av högläsning i förskolan? Vilka faktorer anser förskollärare kan påverka högläsningen? För att besvara våra frågeställningar utförde vi semistrukturerade intervjuer med nio förskollärare. LÄS MER

 4. 4. En kvalitativ studie om pedagogens deltagande roller - som hinder och möjlighet i barns fria lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sofie Ahrencrantz; Maria Staaf; [2021]
  Nyckelord :Free play; power; responsibility; child vision; teaching; professional competence; experience; the competent child; play; development; the role of the educator in preschool.; Fri lek; makt; ansvar; barnsyn; lärande; yrkeskompetens; erfarenheter; det kompetenta barnet; lek; utveckling; pedagogens roll i förskolan;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the view of educators on their participation in free play in preschool. Free play is a typical activity for preschool. Engdahl & Ärlemalm-Hagsér (2015) highlight Fröbel as creator of the concept of free play. LÄS MER

 5. 5. Skolavslutning i kyrka – en moralfilosofisk analys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Johan Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :skolavslutning; kyrka; religionsfrihet; etik;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to identify and analyze the moral arguments put forward in the debate on end of term ceremonies held in church. The method used was a qualitative content analysis of the opinion pieces on the subject in Sweden’s two largest nation-wide daily newspapers. LÄS MER