Sökning: "Maria Seger"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Seger.

  1. 1. Att träna arbetsminne - en specialpedagogisk fråga

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

    Författare :Maria Seger; [2009]
    Nyckelord :arbetsminne; RoboMemo; Minneslek;

    Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka om pedagoger i grundskolan har möjliggjort för elever att intensivträna arbetsminnet samt hur pedagogers erfarenheter och tankar kring arbetsminne ser ut. Undersökningen har genomförts i två steg. LÄS MER