Sökning: "Maria Selander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Selander.

  1. 1. Anställda barnskötare och förskollärare: En kvalitativ studie om yrkesgruppers förhållningssätt till yrket

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

    Författare :Maria Vallin; [2010]
    Nyckelord :Barnskötare och förskollärare;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att ta reda på anställda förskollärare och barnskötares beskrivningar av situationer i förskolan tillsammans med barn i åldern 1-3. I studien undersöktes också om anställda barnskötare och förskollärares beskrivningar av situationer kunde härledas till utbildning, ålder eller antal år i yrket. LÄS MER