Sökning: "Maria Siegrist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Siegrist.

  1. 1. Att vara lärare : en studie av högskolelärares upplevelser av sin psykosociala arbetsmiljö

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

    Författare :Maria Gruvstad; [2001]
    Nyckelord :Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Law and Political Science;

    Sammanfattning : The aim of this study was to get a picture of what it's like to work as a university teacher. By emphazising some factors in the psychosocial work environment I tried to reach a deeper understanding of which of these factors that could lead to a feeling of stress for a teacher at a university. LÄS MER