Sökning: "Maria Sköns"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Sköns.

  1. 1. Vuxna ADHD patienters upplevelse av delaktighet och behov av sjuksköterskans stöd vid behandling inom öppenvårdspsykiatrin En kvalitativ intervjustudie

    Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

    Författare :Zaara Lundén; Maria Sköns; [2016]
    Nyckelord :adult ADHD; content analysis; participation; qualitative; support; delaktighet; kvalitativ; innehållsanalys; stöd; vuxna med ADHD;

    Sammanfattning : Bakgrund: Många vuxna med ADHD avbryter sin behandling av okända orsaker. Därför är det viktigt att undersöka hur vuxna med ADHD upplever sina möjligheter att vara delaktiga i behandlingen och på vilket sätt sjuksköterskan kan vara till stöd för dem. LÄS MER