Sökning: "Maria Stahre"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Stahre.

  1. 1. Kompetensbaserad rekrytering : En kvalitativ studie om chefers upplevelse av kompetensbaserad rekrytering i Region Jönköpings län

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

    Författare :Nina-Maria Stahre; Lovisa Dahlqvist; [2015]
    Nyckelord :kompetens; rekrytering; kompetensbaserad rekrytering; implementering; recruitment; competency based recruitment; implementation;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka rekryterande chefers uppfattning om verktyget kompetensbaserad rekrytering (KBR) samt utfallet av implementeringen av verktyget i Region Jönköpings län. Studien har även ett övergripande syfte att undersöka om chefers attityder påverkar användningen av verktyget. LÄS MER