Sökning: "Maria Stefansdotter Sahlin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Stefansdotter Sahlin.

  1. 1. Intern rapportering - Om 2021 års nya visselblåsarlag

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

    Författare :Maria Stefansdotter Sahlin; [2022]
    Nyckelord :visselblåsare; skydd för personer som rapporterar om missförhållanden; intern rapportering; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Den 17 december 2021 fick Sverige en ny visselblåsarlag. Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden ersätter den tidigare lagstiftningen för visselblåsare. Lagen baseras på ett EU-direktiv från 2019 och den nya lagen kommer omfatta både fler verksamhetsutövare och fler personer som rapporterar om missförhållanden. LÄS MER