Sökning: "Maria Stjernberg-cagenius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Stjernberg-cagenius.

  1. 1. Metadonbehandling inom ramen för svensk narkotikapolitik : en litteraturstudie om en behandling mellan vetenskap och ideologi

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

    Författare :Maria Stjernberg-Cagenius; [2005]
    Nyckelord :Metadonbehandling; Narkotikapolitik; Metadon; Debatt;

    Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att belysa och analysera ideologiska samt vetenskapsbaserade aspekter kring den kontroversiella metadonbehandlingen, för att öka förståelsen för dagens pågående debatt. Uppsatsens frågeställningar var:· Hur har utformningen av och debatten kring metadonbehandlingen sett ut från 1960-talet och fram till 2000-talet?· Hur kan denna utformning och debatt förstås?För att uppnå syftet och besvara frågeställningarna har texter av olika slag studerats, veten-skapliga avhandlingar, facklitteratur, texter framställda av olika myndigheter och tidningsar-tiklar, av vilka sedan valda delar har analyserats och diskuterats utifrån en ideánalytisk ideal-typisk indelning. LÄS MER