Sökning: "Maria Sundman"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Maria Sundman.

 1. 1. Operationspersonalens attityder till användande av checklistor i samband med operationer

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Maria Ragnarsson; Magnus Sundman; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Verksamhetsförlagd utbildning på nya vilkor : Sjuksköterskors erfarenheter av handledning i en studentsal

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Åsa-Maria Birgersson; Christina Sundman; [2012]
  Nyckelord :clinical placement; experience; nurse; precepting; erfarenhet; handledning; sjuksköterska; studentsal;

  Sammanfattning : Bakgrund Handledning av sjuksköterskestudenter finns väl beskriven i litteraturen men erfarenheter av att handleda i kontexten studentsal har endast i ringa omfattning fokuserats i tidigare studier. Syftet med denna studie var att beskriva handledning i studentsal utifrån handledande sjuksköterskors erfarenheter. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av processparametrar inom en hårdmetallindustri

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Oorganisk kemi

  Författare :Maria Sundman; [2012]
  Nyckelord :Sintring; PEG; avdrivning; laststyrning; processdata;

  Sammanfattning : This report analyzes and examines a hypothesis for finding a method to optimize thelength of the delubrication process time based on a total charge weight. The work hasfocused on the holding time for delubrication and the total charge weight. LÄS MER

 4. 4. Att motivera och inspirera till utvecklingsarbete med hjälp av goda exempel

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för teknik och byggd miljö

  Författare :Maria Sundman; [2007]
  Nyckelord :Inflytande; delaktighet; jämställdhet; mångfald; goda exempel; förändringsarbete; Den goda arbetsplatsen;

  Sammanfattning : Hur lyckas man skapa förutsättningar för kommunala verksamheter i stadsdelen Brynäs att nyttja varandras goda exempel när det gäller inflytande, delaktighet, jämställdhet och mångfald i arbetet med att vidareutveckla ”Den goda arbetsplatsen”? Denna studie har kartlagt goda exempel i verksamheterna genom intervjuer och sedan har dessa spridits i organisationen. Goda exempel finns inom verksamheterna, framförallt på hur man arbetar för att främja inflytande och delaktighet. LÄS MER