Sökning: "Maria Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 171 uppsatser innehållade orden Maria Svensson.

 1. 1. Hållbara fonder - Konsumenters attityder, intresse och hinder till ett mer hållbart sparande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maria Svensson; Madelein Stua; [2019-06-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Energiförsörjningsanalys för bostadsbolag : Framtagning och applicering av metod för att värdera ett bostadsbolags energisäkerhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Lovisa Svensson; Maria Weckman; [2019]
  Nyckelord :Energisäkerhet; Riskanalys; Bostagsbolag; Elektricitet; Värme; Indikatorer för energisäkerhet; Korrelationsanalys;

  Sammanfattning : Energy security is a dynamic term with many alterating aspects, some more frequently used than others. Furthermore, humankind is becoming increasingly dependent on energy to sustain today's modern lifestyle and therefore the topic of energy security is becoming more important than ever. LÄS MER

 3. 3. Han ser rött, men ser han? - En kritisk analys av bevisning av uppsåt med särskilt fokus på självförvållat rus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Oscar Johansson; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; självförvållat; rus; rusläran; socialkonstruktivism; textanalys; self-induced intoxication; intent; uppsåt; bevisning; NJA 2011 s. 563; oaktsamhet; inkoherens; mens rea; Law and Political Science;

  Sammanfattning : För närmare åtta år sedan, 2011, ändrade Högsta domstolen (HD) sin tidigare praxis avseende tolkningen av 1 kap. 2 § andra stycket brottsbalken (BrB) – alltså det lagrum som reglerar uppsåt vid självförvållat rus. Den nya tolkningen innebar att uppsåt i dessa fall skulle behandlas enligt vanliga regler om uppsåt. LÄS MER

 4. 4. Afforestation of open land in Sweden : a case study of Sjöbo Municipality

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Josefin Alice Maria Svensson; [2019]
  Nyckelord :afforestation; open land; pasture; biodiversity; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Snabba förändringar i landskapet kan orsaka stora problem för olika ekosystemtjänster, speciellt när förändringarna sker i utsatta landskap. En sådan förändring har skett i Sverige de senaste hundra åren då skog har planterats på övergivna hagar, eller i vissa fall, även planterats på åkermark. LÄS MER

 5. 5. Psykisk ohälsa bland ensamkommande ungdomar : En kvalitativ studie om personal på HVB-hems upplevelser och förhållningssätt av psykisk ohälsa bland ensamkommande barn och ungdomar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Maria Odisho; Sanna Svensson; [2019]
  Nyckelord :unaccompanied children youth minors; mental illness; mental health; residental care homes; refugees; ensamkommande barn ungdomar; psykisk ohälsa; psykisk hälsa; HVB; flyktingar;

  Sammanfattning : This is a qualitative study on mental health among unaccompanied children in Swedish residential care. The purpose of the study is to increase the understanding of the work and interaction with these children for anyone that in one way or another encounters unaccompanied children in their profession. LÄS MER