Sökning: "Maria Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 175 uppsatser innehållade orden Maria Svensson.

 1. 1. “En förlossning är ett trauma mot bäckenbotten” : Fysioterapeuters upplevelser och erfarenheter av att arbeta med kvinnor som har förlossningsskador

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Julia Rokkones; Maria Svensson; [2021]
  Nyckelord :Physiotherapy; PFD; pelvic floor; views; experiences; qualitative research; fysioterapi; förlossningsskador; bäckenbotten; upplevelser; erfarenheter; kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förlossningsskador kan ge fysiska och psykiska besvär. Skadorna är olika omfattande och eftervården är viktig för att rehabilitera kvinnan. Fysioterapeuters kompetens lämpar sig för undersökning och behandling av förlossningsskador. LÄS MER

 2. 2. Välfärd hos ren : hur kan den bedömas i praktiken?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Mia-Maria Svensson; [2021]
  Nyckelord :djurvälfärd; djurvälfärdsbedömning; djurskydd; ren; renskötsel; klimatförändring;

  Sammanfattning : Renen i Sverige är ett semidomesticerat hjortdjur som under tusentals år har anpassat sig till klimatet i norr. Alla i Sverige har rätt att äga en ren men det är enbart samer som får bedriva renskötsel. LÄS MER

 3. 3. Vi skapar ett flygplan tillsammans : En kvalitativ intervjustudie av förskollärare om undervisning utifrån socialkonstruktionism

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Dina Lisa Manullang; Maria Svensson; [2020]
  Nyckelord :Undervisning; förskollärare; läroplan; socialkonstruktionism; diskurs; positionering; agens;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att få kunskap om förskollärares perspektiv på undervisning i och med den nya Läroplanen för förskolan (Lpfö 18). För att få svar på studiens syfte har vi använt metoden kvalitativa intervjuer av fem förskollärare verksamma i förskolan. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares uppfattningar om, och erfarenheter av, arbetet med digitalisering i förskolan : En studie ur ett domesticeringsteoretiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Maria Svensson; Sofie Lindeman; [2020]
  Nyckelord :Digitalization in preschool; digital competence; domestication theory; preschool teacher; increasing competence; Digitalisering i förskolan; digital kompetens; domesticeringsteori; förskollärare; kompetenshöjning;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to increase the knowledge of preschool teachers’ perceptions and experiences of the work with digitalization in preschool. The study is based on twelve qualitative interviews with active preschool teachers from four different municipalities in western Sweden. LÄS MER

 5. 5. “Grunden är alltid relationen med och anknytningen till barnet” - En studie om trygghetens betydelse för flerspråkiga barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Linda Svensson; Ida-Maria Nilsson; [2020]
  Nyckelord :andraspråksinlärning; anknytning; flerspråkighet; föräldrasamverkan; modersmål; pedagogers språkliga kompetens; trygghet; Likvärdighet;

  Sammanfattning : I den här studien tar vi reda på hur pedagoger bemöter barn och vårdnadshavare som inte talar eller förstår det språk som talas i förskolan, i detta fall det svenska språket. Vi tittar på hur pedagoger arbetar och förhåller sig till dessa barn och familjer för att skapa trygghet, samt hur de stöttar barnen för att de ska få möjlighet att utveckla såväl sitt modersmål som det svenska språket. LÄS MER