Sökning: "Maria Tauru Johansson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Tauru Johansson.

  1. 1. Kränkande behandling i förskolan : En kvalitativ studie om vuxenkränkningar mot barn i förskoleverksamhet.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

    Författare :Johanna Andersson; Maria Tauru Johansson; [2018]
    Nyckelord :Kränkande behandling; vuxenkränkningar; förskola;

    Sammanfattning : Studien handlar om kränkningar som begås av vuxna mot barn i förskoleverksamhet ochförskolechefers och förskollärares syn på den sortens kränkningar. I 6 kap. 9 § av Skollagen (SFS 2010:800) belyses att det ska råda nolltolerans av vuxenkränkningar mot barn men trots det anmäls det flera händelser till Skolinspektionen varje år. LÄS MER