Sökning: "Maria Tegneklint"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Tegneklint.

  1. 1. Skolans pedagogiska ledare : en studie av hur rekorer arbetar med skolutveckling

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

    Författare :Maria Tegneklint; [2008]
    Nyckelord :Rektor; pedagogisk ledare; skolutveckling;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att utöka kunskap om hur rektorer inom grundskolans tidigare år beskriver att de arbetar med skolutveckling. För att nå studiens syfte besvarades hur rektorer beskriver att de arbetar med skolutveckling, hur de beskriver sin roll som pedagogisk ledare för skolverksamheten samt hur de beskriver att de påverkar lärarnas arbete. LÄS MER