Sökning: "Maria Therese Martinez"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Therese Martinez.

  1. 1. Det berikande språket : En studie om de pedagogiska verktyg som pedagoger använder kontinuerligt i förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

    Författare :Maria Therese Martinez; [2019]
    Nyckelord :språkutveckling; gruppens organisation; språkutvecklande arbetssätt; muntligt berättande; högläsning;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger stimulerar och utvecklar barns språk i sin verksamhet med hjälp av olika pedagogiska verktyg. Undersökningen har genomförts med en kvalitativ intervjustudie där nio pedagoger deltog under två månader från olika förskolor i Östergötland. LÄS MER