Sökning: "Maria Thorman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Thorman.

  1. 1. Kan kompetensutveckling leda till överflödig kunskap? : en empirisk undersökning av ett företags kompetensutveckling

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

    Författare :Maria Svensson; Johanna Claar; Isabell Thorman; [2012]
    Nyckelord :Kompetens; Kompetensutveckling; Kunskapsanvändning; Lärande i arbetet;

    Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att granska lärande i arbetslivet genom kompetensutveckling. Undersökningen fokuserar på att se huruvida ett företag arbetar med kompetensutveckling utifrån behovet som råder samt hur den nya kunskapen kommer till användning inom företaget. LÄS MER