Sökning: "Maria Ville"

Visar resultat 1 - 5 av 213 uppsatser innehållade orden Maria Ville.

 1. 1. Muntlig kommunikation inom matema-tikämnet En läromedelsanalys av elevers möjligheter till muntlig kommunikation i matematik i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Frida Wahlgren; Maria Haddadi; [2020]
  Nyckelord :Matematik; kommunikation; kommunikationsförmåga; läromedelsanalys; läromedel; matematikklassrum; matematikundervisning; lågstadiet; grundskola; barn; elever;

  Sammanfattning : Avsikten med denna studie var att undersöka och skapa kunskap om elever får möjlighet att använda muntlig kommunikation i läromedel för årskurs 3 i matematik. Vi ville även studera vilket matematiskt innehåll som eleverna får använda muntlig kommunikation inom. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av kataraktkirurgi och informationen preoperativt och postoperativt: En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Maria Lindström; [2020]
  Nyckelord :Cataract; surgery; patient; experience; information; Katarakt; operation; patient; upplevelse; information;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Det vanligaste kirurgiska ingreppet i Sverige är gråstarrsoperation. Information kan ges muntligt, skriftligt eller med hjälp av kroppsspråket före och efter operationen. Patienter upplever/uppfattar en eller flera visuella sensationer under gråstarrsoperation. LÄS MER

 3. 3. ”Fröken, läs för mig” : En intervjustudie om förskollärares arbetssätt gällande högläsning i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Johanna Elmgren Persson; Anna-Maria Löfdahl; [2020]
  Nyckelord :högläsning; boksamtal; förskola; förskollärare;

  Sammanfattning : Inledning Högläsning har en given roll i förskolan och i den nya läroplanen som trädde i kraft 1 juli 2019 lyfts högläsningens betydelse för barns språkutveckling fram ytterligare. Att barn tidigt i livet får möta, ta del av och samtala om litteratur gynnar deras språkutveckling och är ett stöd i den begynnande läs-och skrivutvecklingen enligt befintlig forskning inom området. LÄS MER

 4. 4. Naturunderstödd rehabilitering på landsbygd : vårdpersonalens erfarenheter och upplevelser

  Master-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Maria Losell; [2020]
  Nyckelord :naturbaserad rehabilitering; naturunderstödd; NUR; Region Skåne; vårdpersonal; motivation; implementering; NURkoordinator; NURgård; ohälsa; intervention;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva vårdpersonalens erfarenheter och upplevelser med att arbeta med naturunderstödd rehabilitering på landsbygd (NUR) i Region Skåne. 14 semistrukturerade intervjuer gjordes med vårdpersonal på enheter kopplade till interventionen. Materialet bearbetades med tematisk analys. LÄS MER

 5. 5. En studie kring skrivande och skrivundervisning : Elever ur årskurs sju berättar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Kristin Moen; Maria Wahlqvist; [2019]
  Nyckelord :Elevperspektiv; skrivande; skrivundervisning; skrivutveckling; specialpedagogik;

  Sammanfattning : När elever börjar årskurs sju har de skiftande erfarenheter av skrivande och de har nått olika långt i sin skrivutveckling. Det ingår i skolans uppdrag att utifrån demokratiska värden utbilda och stärka eleverna i olika sätt att uttrycka sig, för framtida deltagande i samhället. LÄS MER