Sökning: "Maria Wahlgren"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Maria Wahlgren.

 1. 1. ”De har ju mycket att säga när de får komma med saker själva” : En kvalitativ studie om lärares erfarenheter av högläsning och samtal i syfte att stimulera elevers läs- och språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Maria Wahlgren; [2021]
  Nyckelord :Högläsning; språkutveckling; sociokulturellt perspektiv; samtal; read aloud;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilken erfarenhet verksamma lärare i årskurs F-3 har av högläsning inför klassen i svenskämnet för att stimulera elevernas läs- och språkutveckling. Via semistrukturerade intervjuer valde jag att söka svar på vad lärare säger sig ha för didaktiska syften med sin högläsning samt hur de använder sig av samtal i anslutning till högläsningen. LÄS MER

 2. 2. Högläsning i klassrummet : En kvalitativ studie om att utvecklas som läsare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Maria Wahlgren; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Muntlig kommunikation inom matema-tikämnet En läromedelsanalys av elevers möjligheter till muntlig kommunikation i matematik i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Frida Wahlgren; Maria Haddadi; [2020]
  Nyckelord :Matematik; kommunikation; kommunikationsförmåga; läromedelsanalys; läromedel; matematikklassrum; matematikundervisning; lågstadiet; grundskola; barn; elever;

  Sammanfattning : Avsikten med denna studie var att undersöka och skapa kunskap om elever får möjlighet att använda muntlig kommunikation i läromedel för årskurs 3 i matematik. Vi ville även studera vilket matematiskt innehåll som eleverna får använda muntlig kommunikation inom. LÄS MER

 4. 4. Jämställdhet i undervisningen : Några gymnasielärares syn på jämställdhet i läromedel och undervisning

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ida Backe; [2011]
  Nyckelord :Upper secondary school teacher; sex equality; social- and political science subjects; gender; interview study; gender perspective.; Gymnasielärare; jämställdhet; samhällsvetenskapliga ämnen; genus; intervjustudie; genusperspektiv.;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to look into and analyze the view on sex equality in textbooks and teaching media, and teaching of a group of upper secondary school teachers, through a gender perspective. The teachers teach subjects within social- and political science. LÄS MER