Sökning: "Maria Wihlborg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Maria Wihlborg.

 1. 1. Blågröna lösningar - Barriärer och drivkrafter i omställningen mot en holistisk dagvattenhantering

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Maria Wihlborg; [2016]
  Nyckelord :Blue-green measures; barriers and drivers; sustainable urban planning; storm water management; transition theory; multi-level perspective; Social Sciences;

  Sammanfattning : Amidst the on-going trend of urbanisation, and its notable effect of climate change, there have been calls for a more sustainable management of storm water. As part of this movement, blue-green measures, with their many multifunctional benefits, have been recognised as sustainable solutions. LÄS MER

 2. 2. Våtmarker som sociala rum, Kristianstads vattenrike, ett biosfärsområde i det urbana landskapet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Maria Wihlborg; [2012]
  Nyckelord :Kristianstads Vattenrike; Landskapsrum; Lefebvre; kulturell natur; Biosfärsområde; Social Sciences;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks om ett landskapsrum kan ses som ett socialt skapat rum med fokus på Kristianstads Vattenrike. Även uppfattningen om naturen och dess kulturella påverkan belyses. Detta görs genom kulturgeografen Tom Mels (1999) teorier och tolkningar av Henri Lefebvre och Katarina Saltzmans (2001) avhandling. LÄS MER

 3. 3. Vårdpersonalens upplevelser av omvårdnaden hos personer med demenssjukdom : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Helen Wihlborg; Maria Wänman; [2010]
  Nyckelord :Dementia; experience; attitudes; strain; nurse; care; Demens; erfarenheter; attityder; stress; vårdpersonal; vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdomar blir allt vanligare och en stigande ålder ökar risken för att få denna sjukdom. Att få en demenssjukdom innebär att språket, tankeförmågan liksom de kognitiva och intellektuella funktionerna är nedsatta. Målet i omvårdnaden är att vårdtagaren skall ha ett gott liv trots sjukdom. LÄS MER

 4. 4. "Det är det största beviset på kärlek, att lämna bort för att skapa ett bättre liv" : En kvalitativ studie om att vara internationellt adopterad

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete, SA

  Författare :Maria Wihlborg; [2010]
  Nyckelord :International adoption; ethnic identity; origin; prejudice; attitudes;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Intensivvårdssjuksköterskans delaktighet i etiska beslut i livets slutskede

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Marie Johansson; Maria Wihlborg; [2006-11-20]
  Nyckelord :intensive care; critical care; ICU; desicion-making; end-of-life; attitudes; nursing;

  Sammanfattning : Introduktion: Intensivvårdsjuksköterskan arbetar nära patienter i livets slutskede och etiskabeslut är vanligt förekommande. Sjuksköterskans nära relation till patient och närstående gerhenne/honom kunskap som kan underlätta för läkaren i det medicinska avgörandet i att avbrytaeller att avstå från livsuppehållande behandling. LÄS MER