Sökning: "Maria Winberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Maria Winberg.

 1. 1. En livsavgörande förändring : En intervjustudie om valet av att genomgå en gastric bypass operation samt den efterföljande livsstilsförändringen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Persson; Lovisa Winberg; [2015]
  Nyckelord :Decisions; choices; lifestyle change; motivation; quality of life; gastric bypass surgery; Beslut; val; livsstilsförändring; motivation; livskvalitet; gastric bypass operation;

  Sammanfattning : Dagens samhälle kräver att varje enskild individ måste ta beslut över alla de val som vi ställs inför. När det gäller val som antingen gynnar eller missgynnar vår hälsa är möjligheterna idag oändliga. På grund av detta finns det många som ökar i vikt och därmed kan behöva hjälp med att göra en livsstilsförändring. LÄS MER

 2. 2. Konflikt som lärandeprocess? En studie om konflikter inom HVB-hem för ungdomar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Erika Johansson; Maria Winberg Rasmusson; [2012]
  Nyckelord :Conflicts; youth institutions; youth; social workers; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Authors: Erika Johansson och Maria Winberg Rasmusson Title: Konflikt som lärandeprocess? En studie om konflikter inom HVB-hem för ungdomar. Conflict as a learning process? A study about conflict in youth institutions. [Translated title] Supervisor: Lars B. LÄS MER

 3. 3. "Man kan ju klara allt bara man vill" : en kvalitativ fallstudie om framtidstro och studiemotivation i årskurs nio

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Maria Winberg; Jenny Erlandsson; [2011]
  Nyckelord :Future outlook; academic motivation; KASAM sense of context ; multicultural school; junior high students; Framtidstro; studiemotivation; KASAM; mångkulturell grundskola; högstadieelever;

  Sammanfattning : Vi har gjort en kvalitativ fallstudie på en skola och vårt syfte är att undersöka hur framtidstron och studiemotivationen ser ut hos elever i årskurs nio på en mångkulturell skola med lågt meritvärde. Våra frågeställningar är: vilka faktorer anser elever i årskurs nio på den valda skolan kan tänkas påverka deras framtidstro och studiemotivation? Hur ser sambandet ut mellan framtidstro och studiemotivation hos elever i årskurs nio på den valda skolan? Vad anser elever i årskurs nio på den valda skolan själva att man kan göra för att förbättra sin framtidstro och studiemotivation?Vi är inspirerade av fenomenologisk forskning och har en induktiv ansats. LÄS MER