Sökning: "Maria Yderstedt Rödholm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Yderstedt Rödholm.

  1. 1. Idrott och hälsa – ”i det lilla och i det stora” Rektorers uppfattning om möjligheter till fysisk aktivitet på gymnasiesärskolans individuella program

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Sarah Prosell; Maria Yderstedt Rödholm; [2020-06-23]
    Nyckelord :fysisk aktivitet; idrott och hälsa; intellektuell funktionsnedsättning; gymnasiesärskola; ekologisk systemteori; frirum; tematisk analys;

    Sammanfattning : Forskning har visat att fysisk aktivitet minskar i tonåren speciellt för ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar. Detta är ett aktuellt ämne som diskuteras flitigt i samhället just nu. LÄS MER