Sökning: "Mariam Al Zahed"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mariam Al Zahed.

  1. 1. Bemötandet av patienter med psykisk ohälsa

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

    Författare :Mariam Al Zahed; Amanda Louise Helena Mårtensson; [2015]
    Nyckelord :Vårdare och patientens relation; attityd mot patienter psykisk ohälsa; omvårdnad; stigmatisering; behandling;

    Sammanfattning : Psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem idag inom hälso- och sjukvården. Psykisk ohälsa yttrar sig olika för varje enskild individ och gör den därför svår att bemöta. Forskningen visar att det är framförallt kunskapsbristen hos sjuksköterskan skapar en rädsla hos sjuksköterskan och därmed påverkar mötet med patienten. LÄS MER