Sökning: "Marianne Bengtsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Marianne Bengtsson.

 1. 1. Fyraåringars röster om hälsa utifrån pusslet i Bamses Må bra-tidning - Vi Kan!

  Magister-uppsats,

  Författare :Marianne Bengtsson; Ann Jansson; [2019-08-21]
  Nyckelord :barn; barnhälsovård; delaktighet; hälsa; hälsosamtal; ICF-CY; samtalsstöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige har sedan 2003 ett nationellt övergripande folkhälsomål som lyder, Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Barnhälsovården har en central roll i folkhälsoarbetet då de i stort sett når alla barn i åldern 0-6 år. LÄS MER

 2. 2. UTBILDNING OCH YRKESROLL : Några studenters reflektioner kring sin utbildning till speciallärare med specialisering mot utvecklingsstörning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Marianne Elf Verrier; Annika Bengtsson; [2016]
  Nyckelord :Diagnos utvecklingsstörning; speciallärare; särskola; utbildning; yrkesroll;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ge nyexaminerade speciallärares syn på hur de upplevt att utbildningen till speciallärare med specialisering mot utvecklingsstörning rustat dem för en mycket varierande yrkesroll. Eftersom studenter som undervisats i speciallärarutbildningen med inriktning mot utvecklingsstörning förväntas bli experter på vad det innebär att vara utvecklingsstörd i ett inlärningsperspektiv, innehåller studiens centrala delar: historiskt perspektiv, diagnosen utvecklingsstörning, särskolans karraktär samt yrkesrollen och speciallärarundervisningen. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterska i förskolan - finns det ett behov?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Marianne Bengtsson; Ann Jansson; [2010-11-26]
  Nyckelord :day care; infection control; handwashing; education; hygiene; outdoor; environment; nurse;

  Sammanfattning : Introduktion: Förskolan är en plats där infektionssjukdomar sprids. Skärpt hygien och ökadkunskap om de vanligaste infektionssjukdomarna och deras smittvägar har visat sig minskasjukfrånvaron och öka följsamheten till hygienrutinerna i förskolan. LÄS MER

 4. 4. Att avstå från folkbibliotek : En kvalitativ studie av informations- och kulturvanor samt distansen till folkbibliotek hos icke-användare

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Mani Azizzadeh; Kent Bengtsson; [2007]
  Nyckelord :icke-användare; kulturvanor; informationsvanor; social distans; folkbibliotek; biblioteksattityder; livsstil;

  Sammanfattning : The main purpose of this Master’s thesis is to develop an understanding of why non-users do not use public libraries by studying their information and culture habits and their relationship to public libraries. One of the motivating factors behind this choice is the lack of earlier research on the subject, particularly qualitative research. LÄS MER

 5. 5. Vattensänkningar : en analys av orsaker och effekter

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Marianne Bengtsson; [2000]
  Nyckelord :geomorphology; physical geography; water levels; lakes; Scania; geographical information systems; pedology; cartography; climatology; naturgeografi; geomorfologi; marklära; kartografi; klimatologi; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Grässjön var före 1909 en del av den tills då mycket större Vielången. Redan 20 år tidigare hade en sjö längre ned i Ekeshultsån, Jämningen, sänkts och gett ett tillskott på många hektar före detta kärrmark att odla på. LÄS MER