Sökning: "Marianne Haraldsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marianne Haraldsson.

  1. 1. Familjerådgivarens föreställning om kön och genus

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Marianne Haraldsson; Margareta Weinstock; [2009]
    Nyckelord :Familjeterapi; Kön; Genus; Social Sciences;

    Sammanfattning : Vi ville undersöka familjerådgivarens föreställning om kön och genus som är av betydelse för hur hon eller han förhåller sig till sig själv och till par, man och kvinna i terapirummet. Vårt material grundar sig på kvalitativa semistrukturerade intervjuer med tolv familjerådgivare. LÄS MER