Sökning: "Marianne Isaksson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Marianne Isaksson.

 1. 1. Frihet på tvären. En studie om hur tvärflöjtsläare i kulturskoaln konstruerar undervisningsinnehåll

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Marianne Isaksson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Lärare i kulturskolan formar i hög grad sin undervisning. Vad undervisningen skall innehålla, och hur detta arbetas med är ofta upp till läraren själv. En frihet, eller inte? I avsaknad av styrdokument agerar ideologier, normer och traditioner ramar för undervisningen. LÄS MER

 2. 2. En skola för alla? Politikers och tjänstemäns syn på inkludering och en skola för alla

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Ann-Christine Ekström; Marianne Isaksson; Monika Sjöö; [2007]
  Nyckelord :En skola för alla; inkludering; integrering;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att få en bild av vad ett antal personer, i beslutsfattande positioner och som har förutsättningar att påverka skolutvecklingen i en kommun, tänker om och lägger för innebörd i begreppen en skola för alla och inkludering samt att undersöka vad dessa personer anser att det föreligger för utvecklingsbehov för att uppnå intentionen en skola för alla.Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om en skola för alla, inkludering samt specialpedagogiska perspektiv. LÄS MER