Sökning: "Marianne Jalosalmi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marianne Jalosalmi.

  1. 1. Viktiga karaktärsdrag hos projektledare inom temporära team –En studie för att identifiera viktiga Virtues inom projektarbete på Volvo Group IT

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Stina Magnusson; Marianne Jalosalmi; [2019-02-07]
    Nyckelord :Stewardshipsteorin; Virtues; Projekt; Förtroende; Motivation; Belöningssystem.;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Tidigare forskning angående stewardshipteorin anses otillräckligenligt Teh (2016) då den inte tar hänsyn till att personer är olika och att det finnssituationsfaktorer att beakta. Hon genomförde därför en studie för att möjliggöra en bredaredefinition av stewardshipteorin och undersökningen gjordes på Svenska Handelsbanken sompräglas av en traditionell hierarkisk arbetsmiljö. LÄS MER