Sökning: "Marianne Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Marianne Karlsson.

 1. 1. Organiskt kol och potentiell metanproduktion i sediment från Alboránsjön

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Marianne Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Alborán Sea; organic carbon; methane; modelling; Alboránsjön; organiskt kol; metan; modellering;

  Sammanfattning : Metan, en gas som är vida studerad i klimatsammanhang på grund av dess egenskaper som växthusgas och energikälla, har i denna studie fått uppmärksamhet i annan kontext i form av potentiell riskfaktor för tsunamin. I en samlad brittisk rapport från år 2009 har ett flertal studier pekat på möjliga faktorer som kan bidra till instabila sjö- och havsbottnar vilka har resulterat i undervattensskred med tsunami som följd. LÄS MER

 2. 2. En jämförande studie av järninnehåll i vegetarisk skolmat och blandkost för barn i ålder tio till tolv år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Marianne H. Aava; Linnéa Karlsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Näringsriktig och gratis skolmat är lagstadgad i Sverige. Den ska utgöra 30 procent av dagligt intag. För barn mellan tio och tolv år innebär det att skolmaten ska innehålla 3,3 mg järn per dag. Järn är viktigt för tillväxt, hjärnans utveckling och inför pubertet. LÄS MER

 3. 3. Utformandet av det särskilda stödet för barn och elever med språkstörning : en jämförelse mellan förskolans och grundskolans olika professioner i dess organisationsled

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Janet Bauch; Marianne Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; grundskola; grundskollärare; kompetens; läroplansteori; organisationsled; organisering; rektorer; samverkan; specialpedagoger; språkstörning; styrdokument; särskilt stöd;

  Sammanfattning : Språkstörning är en relativt okänd funktionsnedsättning som kan medföra stora konsekvenser för barn/elever både socialt och i inlärningssituationer. För att motverka dessa konsekvenser är det av stort vikt att barn och elever får bäst möjliga stöd i förskolan och skolan. LÄS MER

 4. 4. ”After the War, A Struggle For Equality”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Marcus Hägerbäck; [2020]
  Nyckelord :Historiebruk; medieskrivning; mediedebatt; massmedia; amerikansk massmedia; dagstidningar; amerikanska dagstidningar; Ken Burns; Lynn Novick; The War; latinamerikaner; PBS; Klas-Göran Karlsson; Marianne Sjöland; Anders Dybelius; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur historiebruk förekommer i amerikansk lokal och nationell massmedia kring Ken Burns och Lynn Novicks dokumentär The War. Frågorna är: vilka historiebruk förekommer i amerikansk massmedia i medieskrivningen kring dokumentären The War på det nationella planet och vilka funktioner fyller de? Vilka skillnader finns i förekomsten av historiebruk mellan olika politiskt inriktade dagstidningar kring samma medieskrivning? Vilka historiebruk förekommer kring samma medieskrivning på det lokala planet, och vilka funktioner uppfyller de? Källmaterialet för denna uppsats bygger på sammanlagt fem amerikanska dagstidningar där flertalet av dess artiklar analyserats. LÄS MER

 5. 5. Förlorad i Limbo : en diskursanalys av den svenska utlänningslagen kring ”verkställighetshinder vid oklar identitet”

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Nadja Karlsson; [2015]
  Nyckelord :verkställighetshinder; odeporterbarhet; diskursanalys; identiteter; sociala myter; utlänning; medborgare; nationalitet; utvisning; Svenska utlänningslagen; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats har till syfte att med hjälp av en diskursanalys utröna vilka identiteter och sociala myter som finns i den diskurs vilken framkommer i utlänningslagen och dess förarbeten, och vad dessa innebär för en person som har fått ett beslut om avvis-ning eller utvisning som inte kan verkställas. Diskursanalysen utgår ifrån Marianne Jørgensen och Louise Phillips tolkning av Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskurs-teori. LÄS MER