Sökning: "Marianne Lourenco Calling"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Marianne Lourenco Calling.

 1. 1. Patienters uppfattningar om sin kunskap om den information de fått om inhalationsteknik - en jämförande enkätstudie mellan certifierad och icke certifierad astma/KOL mottagning.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linnéa Hallén; Marianne Lourenco Calling; [2018]
  Nyckelord :Certifierad; mottagning; astma; KOL; patientutbildning; information; primärvård; inhalationsteknik.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning: I Sverige finns idag certifierade och icke-certifierade astma/KOL-mottagningar inom primärvården. Forskning visar att inhalationsteknik inte förbättrats de senaste 40 åren. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors uppfattning av användandet av standardvårdplaner

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Pernilla Källberg; Marianne Lourenco Calling; [2009]
  Nyckelord :care plan; nurse;

  Sammanfattning : Källberg P, Lourenco Calling M. En kvalitativ enkätundersökning/fältstudie om sjuksköterskors inställning till användandet av Standardvårdplaner(SVP).Examensarbete i omvårdnad, 15 högskolepoäng. Malmö Högskola. LÄS MER