Sökning: "Marianne Warme"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marianne Warme.

  1. 1. Kreativt matematiskt grundat resonerande och effekter av arbetsminne, flytande intelligens och Need for Cognition

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Josefin Stålnacke; Marianne Warme; [2016]
    Nyckelord :inlärning; matematik; arbetsminne; flytande intelligens; Need for Cognition;

    Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att kreativt matematiskt grundat resonerande (CMR) är en mer effektiv metod än algoritmiskt resonerande (AR) för att lära sig matematik. Kognitiv förmåga samt personlighet har också visats påverka inlärningen. LÄS MER