Sökning: "Marica Tåström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marica Tåström.

  1. 1. Fritidspedagogers engagemang : En undersökning kring olika faktorers påverkan på engagemanget hos fritidspedagoger

    M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

    Författare :Emma Stenberg; Marica Tåström; [2018]
    Nyckelord :Engagemang; faktorer; fritidshem; fritidspedagoger; hållbarhet.;

    Sammanfattning : Syftet med denna undersökning har varit att studera vilka olika faktorer som kan påverka fritidspedagogers engagemang under deras yrkesliv och i så fall på vilket sätt. Arbetets teoretiska perspektiv grundas i relationell pedagogik som har varit utgångspunkten till att tolka respondenternas svar i de intervjuer som först med 15 yrkesaktiva fritidspedagoger. LÄS MER