Sökning: "Marie Åström"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Marie Åström.

 1. 1. 2 - meter en liten älg eller fem spettekakor : En komparativ studie av Region Norrbottens samt Region Skånes kriskommunikation på Facebook under covid-19-pandemin

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Marie Åström; [2022]
  Nyckelord :COVID-19; social media; health communication; crisis communication; Facebook;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate and compare how two county councils in Sweden communicated on Facebook during the ongoing covid-19 pandemic. During the covid-19 pandemic the public needed fast and credible information to manage the crisis. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars upplevelser av ett barn med ätstörning : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Camilla Lindman; Mikaëla Åström; [2022]
  Nyckelord :Eating disorder; Parents; Experiences; Nursing; Nurse; Children; Ätstörning; Föräldrar; Upplevelser; Omvårdnad; Sjuksköterska; Barn;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ätstörning drabbar inte bara den enskilda individen utan påverkar familjen, omgivningen och samhället i stort. Föräldrarnas delaktighet är av betydande del för tillfrisknandet. Sjuksköterskor behöver ta ansvar för att främja även föräldrarnas hälsa. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av att bedöma patienters vårdbehov på en akutmottagning : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Marie de Jong; Helena Åström; [2017]
  Nyckelord :Upplevelse; Bedömning; Vårdbehov; Akutmottagning; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Söktrycket har ökat på landets akutmottagningar de senaste åren. Människor söker i större utsträckning sjukvård dygnet runt. Det ökade antalet besök leder till ökad arbetsbörda för personalen och längre väntetider för patienterna. LÄS MER

 4. 4. Development Finance Institutions’ Effect on The Fund Manager’s Investment Decisions : Balancing Financial Performance Goals and Development Impact Objectives

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Alexander Adolfssson; Marie Åström; [2016]
  Nyckelord :DFI; Development Finance Institutions; MDFI; Multilateral Development Finance Institutions; SEE; SRI; Socially Responsible Invesments; CSR; NGO; SIDA; DEG; FM; SME; Multiplier Effect; Agent Theory; Stakeholder Theory; Qualitative; Subjectivism; Objectivism; Postitivsm; Intepretivism; Investment Behavior; Standard Asset Pricing Model; ESG; Sin Industries; Principle-agent Theory; Positivist Agent Thoery; Agent Conflict; Incentives; Investment Behvaior; Optimal contracts; Descriptive Stakeholder Thoery; Convergent Stakeholder Theory; Stakeholder; Shareholder; Financial Performance; Development Impact; Hands-off model; Direct-involvement model; Affirmative Behavior; Aviodance Behavior; Tripple Bottom Line; Agent; Principle; Control; Fund Manager;

  Sammanfattning : Development Finance Institutions (DFIs) have played a crucial role in moving socially responsibility considerations up on the private equity industry’s agenda. DFIs add a development impact criterion to traditional financial performance goals in the investment industry and play a catalytic role by mobilizing other investors. LÄS MER

 5. 5. Liten gruppEn kvalitativ studie av lärares och skolledares resonemang inför elevers placering i liten grupp

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap; Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap

  Författare :Helena Petersson; Ing-Marie Åström-Swahn; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med följande arbete är att granska hur lärare och skolledare resonerar inför elevers placering i liten grupp. Skolans uppgift är att ge alla elever en likvärdig utbildning. Stöd ska ges till de elever som inte bedöms klara de nationella målen och det stödet ska i första hand ges inom ramen för den ordinarie undervisningen. LÄS MER