Sökning: "Marie Österberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Marie Österberg.

 1. 1. Syntetisk och analytisk läsinlärningsmetod för elever med lässvårigheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Maria Petersson; Marie Österberg; [2019]
  Nyckelord :Läsinlärnings- och läsutvecklingstraditioner; Syntetisk metod; Analytisk metod; Läsinlärning; Läsutveckling; Lässvårigheter; Undervisningsmaterial; Kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att mot bakgrund av forskning om läsinlärnings- och läsutvecklingsmetoder belysa vilka olika val av läsundervisningsmetoder ett urval pedagoger gör med hänsyn till elever med läsinlärnings- och läsutvecklingssvårigheter. I studien fokuseras läsinlärnings- och läsutvecklingstraditionerna syntetisk och analytisk metod. LÄS MER

 2. 2. Samverkansformer för en inkluderande skola : Eleven – ett vad eller ett vem?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Susanne Lundh; Marie Österberg; [2011]
  Nyckelord :beteendeproblem; samverkan; inkludering;

  Sammanfattning :   Syftet med denna studie är att undersöka vilka olika uppfattningar rektorer har om samverkansformer i skolan för att skapa förutsättningar för en inkluderande skola. Syftet är även att få svar på vilka åtgärder och lösningar som rektorer anser är av betydelse för att kunna inkludera elever som uppvisar beteendeproblem i skolan. LÄS MER

 3. 3. Särskoleelever integrerade i grundskolan : En studie om pedagogers inställning till integrering av särskoleelever

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Marie Flender; Emelie Österberg; Mikael Östmo; [2008]
  Nyckelord :Integrering; särskola; grundskola; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka för- och nackdelar pedagoger ser med integrering av särskoleelever i grundskolan. Med detta vill vi få fram vilken kompetens som behövs i arbetet med dessa elever. Vi vill även med studien få fram om visionen en skola för alla är möjlig, utifrån pedagogernas inställning. LÄS MER