Sökning: "Marie Carlström"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Marie Carlström.

 1. 1. Möjligheter, begränsningar och framtid En intervjustudie av fyra elever med språkstörningMöjligheter, begränsningar och framtid En intervjustudie av fyra elever med språkstörningMöjligheter, begränsningar och framtid En intervjustudie av fyr

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Marie Carlström; Catrin Lindehag Ahlqvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Språkstörning är en komplex diagnos som innefattar olika språkliga delar som eleven kan ha svårigheter inom. Svårigheter att förstå och kommunicera för med sig att eleven ofta hamnar i konflikt med sin omgivning, eller drar sig undan, vilket påverkar elevens hela skol- och livssituation. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnadsarbetets påverkan av arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Marie Berglund; Hanna Carlström; [2017]
  Nyckelord :arbetsrelaterad stress; kommunikation; omvårdnadsarbetet; patientsäkerhet; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsrelaterad stress drabbar främst personer med ett yrke där kontakt med andra människor är i fokus som personal inom vård och omsorg. Kraven på hälso- och sjukvårdspersonal har ökat vilket har bidragit till upplevelser av höga krav och stress på arbetet. LÄS MER

 3. 3. VÅGAR JAG RÖRA PÅ MIG? Patienters upplevelser av fysisk aktivitet efter hjärtinfarkt och sjuksköterskans stödjande roll. En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Marie Carlström; Christel Olofsson; [2015-12-03]
  Nyckelord :Hjärtinfarkt; Fysisk Aktivitet; Livskvalitet; Kommunikation; Autonomi; Rädsla; Trötthet; Oro; Stöd;

  Sammanfattning : Hjärt- kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och i övriga världen. Fysisk aktivitet minskar risken att drabbas av hjärtinfarkt, ökar livskvaliteten och är en stor del av rehabiliteringen efter en hjärtinfarkt. Trots detta rör patienter på sig för lite. LÄS MER

 4. 4. Matematiksvårigheter : Varför tappar flickor och pojkar intresset för matematik?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap; Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap

  Författare :Cathrine Carlström; Britt-Marie Carlström; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att få kunskaper om matematiksvårigheter och elevernas upplevelse av undervisningen samt om det finns någon skillnad på flickors och pojkars inställning och syn på sitt matematiska kunnande. Med hjälp av litteratur och forskningsrapporter söktes kunskaper om syftet. LÄS MER