Sökning: "Marie Clain"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marie Clain.

  1. 1. Leva med Lean : Hur involveras och motiveras medarbetare till att ständigt arbeta med förbättringar?

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

    Författare :Anna Halfvars; Marie Clain; [2015]
    Nyckelord :Lean; Lean production; TPS; sustainability; continuous improvement; Lean leadership and motivation.;

    Sammanfattning : .... LÄS MER