Sökning: "Marie Edin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marie Edin.

  1. 1. Supernatural : Fans, tolkningsprocesser och meningsskapande

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

    Författare :Johanna Östlund; Marie Louise Öhman; [2013]
    Nyckelord :Supernatural; fans; tolkning; meningsskapande; publiker; receptionsanalys;

    Sammanfattning : Titel: Supernatural- Fans, tolkningsprocesser och meningsskapande Nivå: C-uppsats inom Medie- och kommunikationsvetenskap Författare: Marie Louise Öhman och Johanna Östlund Handledare: Anna Edin Examinator: Eva Åsén Ekstrand Datum: juni 2013 Syfte: Studera fansens tolkningar, engagemang och meningsskapande med fokus på den amerikanska TV-serien Supernatural.     Teori: Analysera fansens tolkningsprocesser utifrån Stuart Halls Encodning/Decoding- modell och de tre tolkningssätten, dominant, förhandlande och oppositionell läsning. LÄS MER