Sökning: "Marie Elisabeth Hansson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marie Elisabeth Hansson.

  1. 1. Ordinlärning i förberedelseklass i skolår 7 – 9. En jämförande studie av inlärning av svenska ord via översättning till modersmålet, bilder eller förklaringar på svenska

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

    Författare :Marie Elisabeth Hansson; [2021-09-02]
    Nyckelord :ordinlärning; produktivt ordförråd; högfrekventa ord;

    Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka om nyanlända högstadieelevers ordinlärning gynnas om orden översätts till modersmålet, visas på bild eller förklaras på svenska. Detta har undersökts genom att åtta elever i en förberedelseklass i skolår 7-9 under nio veckor fått femton svenska ord i läxa per vecka, vilka förhörts skriftligt. LÄS MER