Sökning: "Marie Enhörning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marie Enhörning.

  1. 1. Sambor i Norden - en komparativ studie av sambors rättsliga ställning i Sverige, Norge och Danmark

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Marie Enhörning; [2006]
    Nyckelord :Familjerätt; Komparativ rätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Bakgrunden till denna sammanställning är några utredningar och artiklar som publicerades under våren år 2005. I dessa framfördes ganska allvarlig kritik mot den sambolag som trätt ikraft 2003. Kritiken som framfördes var främst att sambolagen skapar en falsk trygghet, och att många har dålig kunskap om vad sambolagen innebär. LÄS MER