Sökning: "Marie Falk"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Marie Falk.

 1. 1. Kommunikation av mål och strategier - balansgången mellan stabilitet och flexibilitet : En fallstudie på ett bemanning- och rekryteringsbolag i tillväxt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Marie Falk; Jongenburger Veronika; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Service companies in the temporary work and recruitment industry are expanding and creating the conditions for good growth. In line with the rapidly changing environment, demands are made for internal change and adaptation to the new. LÄS MER

 2. 2. Därför funderar mer än hälften av journalisterna på att byta yrke : En kvantitativ och kvalitativ studie av den psykosociala arbetsmiljön på Sörmlands Media

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Caroline Linnakallio; Camilla Pålsson; [2018]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; journalist; arbetsmiljö; kommersialisering; Sörmlands media;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka hur journalisterna mår psykiskt på sin arbetsplats på Sörmlands media, närmare bestämt Eskilstuna Kuriren (EK), Katrineholms Kuriren (KK) och Södermanlands Nyheter (SN). Att valet föll på Sörmlands media, beror på att vi båda hade vikariat på EK och KK sommaren 2018 och bedömer att dessa redaktioner bedriver lokaljournalistik framgångsrikt trots nedskärningar på redaktionerna. LÄS MER

 3. 3. Etnisk identitet i en föränderlig värld : Upplevelser av etnisk identitet hos unga vuxna med utländsk bakgrund

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Marie Baggström; Sofi Carlsson Falk; [2015]
  Nyckelord :Ethnic identity; people with a foreign background; young adults; family; social environment.; Etnisk identitet; personer med utländsk bakgrund; unga vuxna; familj; social omgivning.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att uppnå en förståelse över om och hur unga vuxna med utländsk bakgrund upplever att deras syn på sin etniska identitet har påverkats av en uppväxt i ett samhälle där de parallellt tillhör en majoritets- och minoritetsbefolkning. Studien syftar även till att undersöka om och hur deras etniska identitet har påverkat relationen till deras familj. LÄS MER

 4. 4. Reklam -­‐ a matter out of place? En kvalitativ studie om användarnas inställning till reklam på Facebook

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Wignell Johanna; Isabelle Falk Sadek; Petra Hamnered Viita; [2013-09-23]
  Nyckelord :individualisering; Facebook; identitet; annonser; newsfeed; profil; användare; dela; gilla; reklam;

  Sammanfattning : Titel: Reklam – a matter out of place En kvalitativ studie om användarens inställning om reklam på Facebook Författare: Johanna Wignell, Isabelle Falk Sadek, Petra Hamnered Viita Uppdragsgivare: Nowa Kommunikation Kurs: Medie-­‐ och kommunikationsvetenskap, examensarbete, Institutionen för jouralistik, Medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitet Termin: Vårterminen 2013 Handledare: Marie Grusell Antal ord: 12 694 (exklusive executive summary, referenser och bilagor) Syfte: Att undersöka användarens uppfattning om reklam på Facebook. Metod: Kvalitativ studie med fokusgruppsamtal, samtals intervjuer och deltagande observationer Material: Analys av samtalsintervjuer och observationer av sammanlagt sju personer samt tre fokusgruppsamtal om sammanlagt tretton personer Huvudresultat: Det har visat sig att i vår studie har kontexten och ålder stor betydelse för inställningen till reklamen. LÄS MER

 5. 5. "Våra olika kompetenser ska ju komplettera varandra - inte konkurrera" : Klasslärarens och speciallärarens respektive specialpedagogens syn på deras samarbete för en optimal inlärningsmiljö för elever med särskilt behov av stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Marie Palmgren; Gabriella Pohl-Falk; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER