Sökning: "Marie Frisell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marie Frisell.

  1. 1. Parenting Young Children – sett ur ett föräldraperspektiv

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Julia Ingvarsson; Marie Frisell; [2013-08-08]
    Nyckelord :Intellektuell funktionsnedsättning; Funktionshinder; Funktionsnedsättning; Föräldraförmåga; Tillräckligt god förälder; Föräldrastöd; Intersektionellt perspektiv; Social konstruktion; Rollteori;

    Sammanfattning : Frågan om föräldrar med IF kan klara ett ”tillräckligt gott föräldraskap” och omdet går att utveckla föräldraförmågan är aktuell. Både i forskning och i praxisframkommer det att föräldrar som har IF är i behov av stöd på olika sätt för attklara föräldraskapet. LÄS MER